Informații generale

Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER

 

Abrevieri

GAL - Asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului”
 SDL - Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”
 Teritoriu GAL -  Teritoriul delimitat de UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din județul Iași
 FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
 PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale = Măsura 19 din PNDR = DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)
 MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR
 CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean
 AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

 

Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dezvoltarea locală LEADER este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijinul FEADR. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze Strategia de Dezvoltare Locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului. LEADER contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.

 

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele direcții de acțiune:
contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband (infrastructură de bandă largă) și a serviciilor de bază;
creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;
diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.
LEADER reprezintă o modalitate de dezvoltare a comunităților locale într-o manieră specifică, de jos în sus, adaptată nevoilor și priorităților acestora, transpuse în măsuri de finanțare descrise în SDL. Toate măsurile incluse în SDL au caracter inovativ și vor aduce plus valoare teritoriului.

 

Activitatea de implementare a SDL se bazează pe următoarele funcții administrative desfășurate de GAL:
consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacității lor de management al proiectelor;
animarea teritoriului delimitat de UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din județul Iași;
pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
primirea și evaluarea cererilor de finanțare (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către AFIR;
monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare ale strategiei respective;
monitorizarea proiectelor contractate;
întocmirea raportărilor, cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Pasul 1 GAL realizează activități de animare si elaborează documentele de accesare.
GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de informare mass‐media
Pasul 2 Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare
Pasul 3 Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate și selecție la nivel de GAL, utilizând criterii elaborate de GAL și precizate în SDL-ul selectat de MADR
Pasul 4 Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor ‐ dacă este cazul) sunt depuse la AFIR
Pasul 5 AFIR verifică respectarea criteriilor de eligibilitate
Pasul 6  AFIR notifică GAL‐ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare
Pasul 7 Beneficiarul semnează contractul de finanțare cu AFIR
Pasul 8 Beneficiarul depune cererea de plată la GAL
Pasul 9 GAL verifică conformitatea cererilor de plată si beneficiarul le depune la AFIR
Pasul 10 AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile