Teritoriu GAL

Teritoriul acoperit de SDL

Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”, delimitat de UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din județul Iași, se regaseste in spatiul eligibil LEADER, are continuitate geografică și este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale, etc., precum și al direcțiilor prioritare comune de dezvoltare specifice întregului teritoriu.

Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” este amplasat in nordul Podișului Bârladului care este in secțiunea vestică a Podișului Central Moldovenesc. Este amplasat între Siret și Prut. Orașul (punctul comun) care asigură in principal susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural, create în timp între locuitorii din teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” este municipiul Roman din județul Neamț. Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”are acces relativ usor la căi de comunicație (E85, DN, CFR, aeroporturi), iar transportul public este relativ dezvoltat și organizat. Majoritatea drumurilor sătești și comunale sunt nemodernizate.
Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” are suprafata totala de 366,50 kmp
Relieful teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” este podiș deluros cu coline și coaste despărțite între ele prin văi largi cu altitudine ce variază în medie la 250-300m. Media ponderată a înălţimilor este în jur de 200 m (30 % din suprafaţă se situează la altitudini de 200-300 m) cca 14 % - între 300 şi 500 m, iar restul de 56 % - sub 200 m). În partea de Vest a teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” este Lunca Siretului mijlociu.
Caracteristicile climatice: Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” se află în întregime în zona temperată, cu un climat continental mai accentuat, datorită poziţiei sale în estul Carpaţilor Orientali si topo-climatic, aerul boreal se canalizează în lungul râului Siret, provocând inversiuni de temperatură accentuată, generată de deplasarea aerului rece dinspre valea Siretului spre teritoriul GALPNB. Radiaţia solară este de 116 – 120 kcal/cm2. Temperatura medie anuală variază între 8°C şi 9,8°C. Cele mai mari valori medii lunare se înregistrează în iulie (+22°C), iar cele mai mici valori medii se înregistrează în ianuarie (-8°C). Din totalul precipitaţiilor, 35-40% cad vara, 23-30% primăvara, 17-23% toamna şi 10-17% iarna.
Caracteristicile demografice: Populația totală din teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” este de 31.917 locuitori, din care, cu varste intre intre 0-14 ani=6786; între 15-24 ani=4.458; între 24-34 ani=3.918; între 35-44 ani=4.957 ani; între 45-54 ani=3.201; între 55-64 ani=3.086; între 65 ani - peste=5.511 (Sursa: RPL 2011). Din punct de vedere demografic, există un fenomen de migrare a populatiei spre zonele mai dezvoltate economic din țara sau din străinatate (UE). În ceea ce privește structura populației se remarcă următoarele trăsături: un număr mare de persoane înregistrate în categoria statistica “casnice” și un număr însemnat de persoane inregistrate în categoria “elevi, studenți”. Aceste două categorii pot furniza teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” forță de muncă de care are nevoie pentru dezvoltare.
Caracteristicile de mediu ale teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”: Relieful, geologia, biodiversitatea, lacurile, râurile, ariiile naturale protejate existente în teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” constituie potențial, economic și turistic (turism cinegetic, turism de recreere –de weekend) insuficient valorificat.

Descriere generală a caracteristicilor de educație ale teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”:

Total populație școlară Copii înscriși în grădinițe Elevi înscriși în învățământul preuniversitar Total personal didactic Personal didactic învățământ preșcolar Personal didactic învățământul preuniversitar
4.289 898 3.391 290 47 243

Descriere generală a caracteristicilor infrastructurii de bază, socială și educațională ale teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”:

Unități școlare (școli gimnaziale) Unități sanitare (cabinete medici familie, cabinete stomatologice, farmacii) Biblioteci Locuințe existente ONG-uri (fără parohiile existente)
12 14 22 13.910 11

În teritoriul Asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” sunt 9 primării în care, în fiecare, funcționează cate un compartiment de asistentă socială, care realizează anchete sociale la nivelul fiecarui UAT. Pe teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” sunt înregistrate 11 ONG-uri. Pe teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” nu există nici un spital sau un centru ambulatoriu. Cel mai apropiat spital de primiri urgențe este în municipiul Roman la 15 km distanta de centrul teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale în UAT Tămășeni. În satele de reședinta a UAT-urilor din teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”, există rețea de acces (buclă locală) 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced. Teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” este traversat de cabluri telefonice cu fibra optică. Alimentarea cu energie electrică este asigurata in totalitate. Locuințe racordate la alimentare cu apa potabilă/locuințe racordate la rețeua de canalizare: 2% / 0,58%. Transportului public de călători asigurat de autobuze / microbuze cu curse regulate spre municipiul Roman si localitatile din teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”. Nu sunt situații cu localități izolate în care să nu existe curse de transport de călători.

Descriere generală a caracteristicilor de patrimoniu arhitectural și cultural din teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”: În teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” sunt 8 situri arheologice, situate în UAT Bîra, Gădinți și Tămășeni și 8 monumente istorice în UAT Gădinți, Doljești și Sagna. În teritoriul asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” există mesteșuguri specifice, obiceiuri și traditii locale.

- ELEMENTE DE ANALIZĂ - DIAGNOSTIC -

Puncte tari Puncte slabe
Teritoriu omogen cu granita de vest comună cu a municipiului Roman care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural (pieţe de desfacere); Relieful, clima și calitatea solului, ponderea ridicate a suprafețelor agricole favorizează dezvoltarea agricolă, iar existența suprafețelor mari cu păduri reprezintă un potențial pentru industria prelucrătoare a lemnului; Existența zonelor Natura 2000; Resurse turistice naturale şi antropice; Acces relativ usor la căi de comunicație (E85, DN, CFR, aeroporturi) și transport public relativ dezvoltat și organizat; Structură încă echilibrată a populației și forță de muncă disponibilă; Se practică cu succes apicultura şi creşterea ovinelor și caprinelor; Zona cu tradiții meşteşugãresti; Existența unor suprafețe importante de ape și bălți pentru dezvoltarea pisciculturii. Agricultura de subzistență practicată în gospodăriile localnicilor; Creşterea animalelor se face în sistem tradiţional; Slaba dotare a fermelor existente; Nu sunt utilizate sursele de energie verde; Rețele de utilități slab dezvoltate; Potențial de turism rural nevalorificat; Drumuri sătești, comunale și județene nemodernizate sau întreținute necorespunzător; Lipsa de conștientizare de către copii, tineri și adulți a importanței conservarii patrimoniului de mediu; Migrația tinerilor din lipsa locurilor de muncă atractive; Nivel redus de competențe; Lipsa accesului la informații și cunoștințe, a fermierilor, a comunitatilor segregate de romi și a grupurilor dezavantajate; Infrastructura de procesare inexistentă; Rata ridicată a sărăciei; Rata mică a ocupării forței de muncă; Fragmentarea suprafețelor agricole şi rezistența la asociere; Inexistența lanțurilor scurte de producție; Număr redus de agenti economici în sectoarele de servicii; Lipsa asociatiilor de producãtori sau a cooperativelor de productie; Nu existã combinate şi fabrici de prelucrare a produselor agricole; Managementul deficitar al exploatațiilor agricole;
PRIORITĂȚI
Transfer de cunoștinte și acțiuni de informare; Investiții în active fizice; Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor; Servicii de bază pentru reînoirea satelor: rețele de transport, campusuri socio-educaționale intercomunitare; Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite; Inființarea grupurilor de producători; Păstrarea identității culturale; Agricultura ecologica, turism; Facilități fiscale investitorilor și acces gratuit la utilități în scopul reducerii șomajului; Menținerea populației în teritoriu.
Abrevieri
GAL - asociaţia GAL „Podișul de Nord al Bârladului”
SDL - Strategiea de Dezvoltare Locală a teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului”
Teritoriu GAL - teritoriul delimitat de UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din județul Iași
FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale = Masura 19 din PNDR = DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR
CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean
AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale